piątek, 12 lipiec 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

Przed głosowaniem nad udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Chynów, radni zostali zapoznani ze stanowiskiem komisji Rewizyjnej, obejmującym pozytywną opinię komisji  o wykonaniu budżetu Gminy Chynów za rok 2023 oraz wnioskiem komisji o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Chynów z tego tytułu, jak też z pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, Oddział w Płocku o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 r. oraz wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Chynów w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Chynów za 2023 rok.

Pozytywne opinie powyższych dokumentów potwierdziły, że środki finansowe zostały wydane właściwie, a wójt w sposób nie budzący wątpliwości gospodarował publicznymi pieniędzmi.
Radni 12 głosami „za”, przy 1 głosie  „wstrzymującym się” podjęli uchwałę Nr IV/20/2024 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Chynów z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
Udzielenie wójtowi absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego. 
Wójtowi Gminy Chynów życzymy wielu dalszych sukcesów w kreowaniu rozwoju naszej gminy i szczerej ludzkiej życzliwości.