Logo
Wydrukuj tę stronę

Zasłużeni z odznaczeniami

Zasłużeni z odznaczeniami

Rada miejska przyznała cztery medale „Za zasługi dla gminy Grójec” oraz tytuł „Honorowego obywatela Grójca”. Wśród odznaczonych jest ksiądz, burmistrz, artysta oraz członek związku weteranów i rezerwistów wojska polskiego.

Podczas wrześniowej sesji nadzwyczajnej radni miejscy z Grójca podjęli kilka uchwał w sprawie nadania medali „Za zasługi dla gminy Grójec”, a także tytułu „Honorowy obywatel Grójca”. W myśl uchwały został nim pośmiertnie Juliusz Tadeusz Olszewski, przedwojenny burmistrz Grójca, który sprawował tę funkcję w latach 1934-1939. Był on organizatorem i komendantem grójeckiego oddziału Polskiej Organizacji Wojskowej, a za swoją działalność patriotyczną został osadzony w warszawskiej cytadeli.  Wniosek w sprawie uhonorowania Tadeusza Olszewskiego złożyli radni rady miejskiej, którzy w związku z obchodzonym w tym roku jubileuszem 600-lecia nadania praw miejskich chcieliby uhonorować zasłużonego dla Grójca obywatela.
Grono odznaczonych dla gminy Grójec otwiera ks. Zbigniew Suchecki. O jego uhonorowanie wnioskowali mieszkańcy oraz Rada Ekonomiczno-Gospodarcza przy parafii św. Mikołaja w Grójcu. Ksiądz był wikariuszem parafii w latach 1994-1997, a w 2014 roku został jej proboszczem, potem również dziekanem dekanatu grójeckiego. W czasie swojej posługi zrealizował wiele inwestycji, wśród których wnioskujący wymienili renowację ołtarza głównego w kościele, remont zachrystii, chóru i organów. Zwracają również uwagę na odnowienie terenów wokół kościoła oraz Domu Pomocy Społecznej, inwentaryzację cmentarzy oraz wykonane nagłośnienie. „Ksiądz Zbigniew Suchecki był bardzo zaangażowany w działalność duszpasterską parafii […] Bardzo czynnie angażował się w uroczystości miejskie i patriotyczne” czytamy w złożonym wniosku. Był on również inicjatorem organizacji w Grójcu Orszaku Trzech Króli. „Bardzo ważna dla księdza Zbigniewa była młodzież”, kontynuują wnioskodawcy.
Medal „Za zasługi dla gminy Grójec” otrzyma również wieloletni burmistrz Grójca, Jacek Stolarski. Wnioskujący o nadanie mu odznaczenia radni oraz dyrektorzy jednostek zwrócili uwagę na wieloletni związek Jacka Stolarskiego z Grójcem. Funkcję burmistrza pełnił w latach 1993-1998 oraz 2002-2018. „Wieloletnia praca na rzecz społeczności lokalnej poparta wiedzą, doświadczeniem i zaangażowaniem w wykonywanie obowiązków burmistrza bardzo pozytywnie wpłynęła na rozwój gminy Grójec i poprawę jakości życia jej mieszkańców” – czytamy we wniosku. „Jego wiedza fachowa i merytoryczna poparta jest ogromnym doświadczeniem, co można łatwo zaobserwować patrząc jak nasze miasto zmieniło się na przestrzeni ostatnich lat”.  Do wniosku dołączono wykaz 39 inwestycji przeprowadzonych w Grójcu podczas pełnienia przez Jacka Stolarskiego funkcji burmistrza.
Radni miejscy odznaczyli również medalem Tomasza Skonecznego, dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Grójcu w latach 1981-1987. Był on twórcą i kierownikiem artystycznym zespołu „Michały”, który koncertował na ogólnopolskich imprezach transmitowanych przez TVP. Zespół brał udział w międzynarodowych przeglądach zespołów folklorystycznych we Francji oraz Norwegii. Tomasz Skoneczny był dyrektorem Centrum Kultury Regionalnej w Grójcu w latach 1999-2003. By między innymi twórcą powiatowego festiwalu Pieśni Sakralnej, który obecnie odbywa się na skalę ogólnopolską. 
Czwartym odznaczonym jest Stanisław Wieczorek, członek Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego, pełniąc w tym czasie przez dwie kadencja funkcję prezesa oddziału powiatowego. Wcześniej działał w strukturach Związku Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego. „Na terenie gminy Grójec aktywnie uczestniczy w organizowanych uroczystościach rocznicowych i wojskowych”, argumentuje swój wniosek Stanisław Gliński, obecny prezes ZWiRWP oddział Grójec. Stanisław Wieczorek współpracuje ze szkołami podstawowymi w Grójcu w ramach opieki uczniów nad grobami żołnierzy, weteranów, partyzantów oraz uczestników walk II wojny światowej. Po wyjściu z wojska (służba zasadnicza) zaangażował się w pracę społeczną w ramach Ligi Obrony Kraju oraz Związku Harcerstwa Polskiego. Jest współorganizatorem obozów harcerskich dla młodzieży z gminy Grójec. W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku pełnił społecznie funkcję zastępcy komendanta hufca.
Odznaczenia zostaną wręczone uhonorowanym podczas uroczystej sesji rady miejskiej zorganizowanej z okazji obchodów 600-lecia Grójca, 21 września.

Jabłonka - Gazeta informacyjno-reklamowa. Aktualizacja strony: Paulina Omen-Klepacz. Aktualizacja techniczna: Dariusz Nowakowski. Strona stworzona dzięki Joomla.