Odpowiedź na kłamstwa

Odpowiedź na kłamstwa

W imieniu własnym i części członków Komisji Gospodarczo–Budżetowej Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą chcę krótko, ale merytorycznie odnieść się do  kłamliwych tez zawartych w licznych artykułach publikowanych w lokalnej prasie autorstwa byłej pani burmistrz Barbary Gąsiorowskiej oraz innych oponentów.

Artykuły publikowane są pod tytułami np. „Nie oszukujcie nas”, „Grzechem jest kłamać”, zarzucającymi obecnej władzy gminy kłamstwa oraz złe i nieprzejrzyste intencje w działaniu na rzecz naszej gminy.

Zadłużenie gminy
Aby wykonać niektóre  poprzednie inwestycje, ówczesna władza brała pożyczki i kredyty, które będą spłacane   do 2020 r. Przykładowo w 2013 roku  były to pożyczki: w wysokości 150 000 zł, 139 169,60 zł i 300 000 zł (ostatnia na samochód dla OSP Żdżary). W 2014 roku zaciągnięto pożyczki w wysokości:  60 000 zł, 264 929 zł oraz kredyt w PKO  1 840 765 zł.
Spłaty zobowiązań, które gmina aktualnie realizuje to: w 2014 roku – 277 992zł, w 2015 roku –  1 911 941,80 zł, w 2016 roku –  400 000zł, w 2017 roku   – 524 989 zł.
Bilans  pożyczek i kredytów  dla naszej gminy w latach 2014–2017   przedstawia się następująco:  zadłużenie  na koniec  2014 roku  wynosiło 3 976 930,80 zł, zaś na koniec 2017 roku 2 862 315,67 zł. O jakim więc  aktualnym zadłużeniu  gminy „po uszy” napisała  była pani burmistrz w lokalnej prasie?
Kredyty, pożyczki lub emisja obligacji, którymi wspomagają się samorządy  są  nieuniknione i normalne  gdyż   w większości  przypadków realizacja inwestycji gminnych nie jest możliwa ze środków własnych gmin. Jednakże  ważnym  elementem zadłużania jest to, aby było ono rozsądne i nie naruszało dyscypliny budżetowej gminy, czyli by było bezpieczne dla finansów gminy. Na 2018 rok zaplanowano wsparcie finansów gminy pożyczkami z WFOŚiGW (niektóre z nich  po wykonaniu zadania są częściowo umarzane), a jednocześnie rozważa się emisję obligacji. Z tego też powodu, aby mieć klarowną sytuację  odnośnie perspektywy  finansowej gminy na sesję rady miejskiej zaproszono profesjonalną firmę, która prowadzi doradztwo i obsługę  emisję obligacji komunalnych w ponad 150 samorządach. Firma przeprowadziła analizę potencjału finansowego gminy Nowe Miasto nad Pilicą dla realizacji programu inwestycyjnego, w tym analizę obecnej sytuacji i dochodów bieżących w kolejnych latach, a także zdolność obsługi długu w przypadku emisji obligacji komunalnych. Z raportu wynika, że w kolejnych latach nasza gmina  miałaby wysoki wskaźnik dopuszczalnej spłaty co pozwalałoby  bezpiecznie obsłużyć nowe zadłużenie. Przedstawiona relacja wskaźników planowanej i maksymalnej obsługi długu przez gminę stawia  jednostkę w bardzo dobrym świetle. Margines bezpieczeństwa wskaźników wynosi co najmniej 3,1 p.p przy czym warto wspomnieć, że jest on oparty na zachowawczych prognozach, a zatem realna zdolność do obsługi długu przez gminę może być istotnie wyższa. Jest to kilkakrotnie wyższy  margines bezpieczeństwa między planowaną a dopuszczalną spłatą zadłużenia w oparciu o wymogi ustawy  o finansach publicznych. Emisje obligacji komunalnych są korzystne dla gmin ze względu na możliwość zastosowania karencji w spłacie  kapitału do momentu zakończenia zaplanowanych inwestycji. Wiele gmin z nich korzysta. Publikacje tzw. zatroskanej są śmieszne i niezgodne z rzeczywistością. Emisja obligacji nie przeszkadza i nie utrudnia pozyskiwania środków z innych źródeł np. środków unijnych czy dotacji. W przypadku uzyskania takich środków możliwym jest wyłączenie spłat nowych obligacji, czyli ilość obligacji się zmniejsza.
Drugi problem, jaki poruszany jest w artykułach byłej pani burmistrz, to sprawy wykorzystania środków unijnych. Dofinansowanie unijne  zależne jest od wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy na dany rok. Wskaźnik  dochodu dla naszej gminy na rok 2018 wg Ministerstwa Finansów wynosi  1544 zł, co na tle innych gmin jest dość wysokim wskaźnikiem. Przykładowo dla gminy Sadkowice wynosi on 895 zł, a dla Radomia 1430 zł. W związku z tym dofinansowanie ze środków unijnych dla naszej gminy wynosi między 30% a 40%, natomiast 60% - 70% kosztów inwestycji gmina musi pokrywać  ze środków własnych.  W latach poprzednich wskaźnik dochodu w gminie był niższy, a i ogólna pula  środków unijnych była większa  a mimo to nasza gmina plasowała się na przedostatnim miejscu w województwie mazowieckim, jeśli chodzi o wykorzystanie tych środków.
Cieszy nas ta troska o finanse gminy, ale fakty mówią co innego. Ta „troska” przejawia się choćby w tym, że  z powodu braku zgody byłej burmistrz  na położenie rur kanalizacyjnych do odprowadzania ścieków na jej działce przy ul. Warszawskiej od strony Grójca (odmowa podczas  dwukrotnej  rozmowy z projektantem) inwestycja nie dość, że nie mogła być zrealizowana w planowanym terminie to jeszcze podrożyło to koszty wykonania tej  inwestycji, gdyż trzeba było występować  do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o zgodę na wykonanie tego przedsięwzięcia w pasie ruchu drogowego i  wykonać nowe  projekty. Podrożyło to znacząco tę inwestycję oraz ją opóźnia. Czy to jest rzeczywista „troska” Pani o finanse gminy i jej mieszkańców?

Stadion i plac zabaw
Faktem jest, że ze względu na niedociągnięcia stadion w chwili odbioru  w 2014 roku otrzymał warunkową zgodę na jego użytkowanie na 2 lata. Pani burmistrz, warunkowe dopuszczenie do użytkowania  miało miejsce w 2014 roku, w czasie Pani rządów więc o jakich zmianach przepisów w 2015 roku Pani dywaguje? To najzwyklejsze kłamstwo i manipulacja. Udało się przedłużyć tę zgodę o kolejne 2 lata  ale w 2018 roku nieodwołalnie trzeba  wyremontować ten, w sumie nowy obiekt. Koszty remontu szacuje się na  około 600  tys. zł.  Żal, że nie został on od początku wykonany, jak należy.
Kłamstwo dotyczy też placu zabaw na  tzw. osiedlu  wojskowym. Wspólnota Mieszkaniowa Bloku 90 zadecydowała, aby  w miejscu gdzie znajdował się plac zabaw, poszerzono jezdnię i wybudowano parking samochodowy. Gmina nie posiada gruntu w obrębie  tegoż osiedla mieszkaniowego, na którym mogłaby usytuować nowy plac zabaw. Burmistrz nie może inwestować na  terenach, które nie są własnością gminy, bądź nie są przez gminę dzierżawione, bo byłoby  to niezgodne z prawem, o czym była Pani burmistrz doskonale zapewne wie. Na wspólnym zebraniu  Wspólnot Mieszkaniowych Osiedla Pan burmistrz umówił się z  władzami wspólnot, że  oczekuje od nich  propozycji dzierżawy terenu, na którym mógłby urządzić plac zabaw. W przyszłości   sytuację  rozwiązać może wykonanie placu zabaw na działce pomiędzy osiedlem wojskowym a jednostką wojskową  lecz  będzie to możliwe  dopiero po zmianie  planu zagospodarowania  tego  terenu. Na zmianę tę oczekujemy i najprawdopodobniej  będzie to miało miejsce w połowie 2018r. Wg nowego planu zagospodarowania powstaną tam różne obiekty sportowo-rekreacyjne m.in. skatepark, siłownia zewnętrzna i  wówczas można będzie wykonać tam plac zabaw dla dzieci.  Podobna sytuacja (braku gminnych gruntów) dotyczy budowy placu zabaw przy ul. Góra. Pisemna prośba burmistrza do Wspólnoty Góra o wydzierżawienie działki pod plac zabaw pozostaje od blisko roku bez odpowiedzi. Prośbę taką (ustną)  kierowano też  do radnego powiatu i również pozostawiono to bez odpowiedzi.                                                                                                                                      Nadmienimy jeszcze, że infrastruktura z placu zabaw nie została nigdzie wyrzucona, jak sugerują autorzy artykułu prasowego, lecz przewieziona i złożona na placu Zakładu Usług Komunalnych. Należy jeszcze dodać, że dolne elementy tej infrastruktury są spróchniałe i nie nadają się raczej do ponownego użycia ze względu na stan  bezpieczeństwa dzieci. O jakim marnotrawstwie pieniędzy i wyrzucaniu ich w błoto i o jakiej nienawiści piszą autorzy artykułu?

Tablice powitalne i świetlice
Skrytykowano również tablice powitalne tzw. witacze. Oczywistym jest, że przed wykonaniem witaczy przeprowadzono analizę kosztów naprawy starych, będących w złym stanie technicznym tablic a wykonaniem nowych. Analiza finansowa wykazała, że nowe witacze będą niewiele droższe od remontu poprzednich, zaś  nowe tablice będą służyły przez wiele następnych  lat.
Dużą wagę obecny burmistrz  przywiązuje do  remontów i wyposażenia świetlic wiejskich. Do końca 2014 roku w pełni funkcjonującą świetlicą  na terenie naszej gminy była  świetlica w Żdżarach. Pozostałe  świetlice były w stanie opłakanym. Nie było w nich  zaplecza kuchennego, wymagały one  często  gruntownych remontów,  90% z nich  nie posiadało łazienek. Obecnie są  to  w pełni funkcjonalne  obiekty, co mieszkańcy doceniają.
                   
Gazyfikacja
Rozmowy na temat gazyfikacji Nowego Miasta nad Pilicą trwały od 2002 r. Idea ta nabrała realnych kształtów w 2015 roku, gdy staraniem obecnego burmistrza gminy powstał projekt gazyfikacji  miasta i jego realizacja. Obecnie prowadzone są też rozmowy z PGiNiG o przeprowadzeniu ziemnej instalacji gazowej z Białobrzegów do Nowego Miasta. Inwestycja ta zostanie zrealizowana w najbliższych latach. Pytanie stawia się samo: jakie konkretne czynności dla realizacji  tego przedsięwzięcia poza dwoma spotkaniami z firmą gazowniczą  wykonała osoba, która  przypisuje sobie wielkie zasługi  dla gazyfikacji miasta.                                                                                                                                         

Jakie konkretne czynności  do realizacji tego zadania zostały wówczas  wdrożone przez byłą Panią burmistrz? Żadne.

Przetarg na targowisko
Odnośnie zaś „przetargu dla swoich”  o czym  napisała w „Jabłonce” osoba podpisująca się patriota  informujemy, że była to po prostu omyłka pisarska. Merytorycznie odpowiadający za  przygotowanie dokumentów  do przetargu  urzędnik miasta zamiast wpisać działkę 751/7 wpisał działkę 751/4. Pomyłkę tę sprostowano na stronie internetowej urzędu gminy.  Doszukiwanie się tu nieczystych działań burmistrza jest  zwykłą  nieuczciwością.
Reasumując. Nie zamierzaliśmy z byłą panią burmistrz i oponentami  polemizować, ale zarzuca nam Pani kłamstwa sama mijając się z prawdą. Nie kierujemy się  nienawiścią, to są  Pani „wymysły”. Uważamy jednak, że  trzeba pisać prawdę. Jeden z artykułów zatytułowała Pani „Grzechem jest kłamać”. No właśnie. Może warto to sobie wziąć pod uwagę podając  nieprawdziwe informacje na temat innych. Powołuje się też Pani w swoich artykułach na różne prawdy Boże, może więc warto zastanowić się nad  8 przykazaniem dekalogu „nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu”?

Przewodniczący,
wiceprzewodnicząca i część
członków Komisji Gospodarczo-Budżetowej Rady Miejskiej

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja