Previous Page  9 / 12 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 12 Next Page
Page Background

9

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ MIESZKAŃCÓW

Jest znakomitsze od innych…

Tak o Nowym Mieście nad Pilicą pisał pierwszy dziejopisarz Mazowsza Jędrzej Święcicki.

W wywiadzie do gazety „Jabłonka”

wiosną 2015 r. na pytanie jak widzę

przyszłość naszego miasta odpowie-

działam, że optymistycznie. Nadal

tak uważam, bo miasto i gmina pro-

wadzone są przez Burmistrza i Radę

Miejską właściwą ścieżką rozwoju.

Wspomniałam wówczas o poważnym

problemie, jakim była konieczność

opracowania nowego studium i pla-

nu zagospodarowania przestrzenne-

go umożliwiającego rozwój miasta i

gminy. Aby móc w pełni wykorzystać

dla rozwoju turystyki i rekreacji dar

od losu, jakim jest piękne położe-

nie miasta w otoczeniu malowniczej

przyrody, a przede wszystkim uła-

twić mieszkańcom realizację swoich

zamierzeń i planów, niezbędnym i

priorytetowym stało się wykonanie

nowego planu zagospodarowania.

W tym kontekście pytanie stawia się

samo. Co dotychczas w tej kwestii

zrobiono?

Kilka słów wprowadzenia

Studium i plan przestrzennego za-

gospodarowania stanowią podstawę

planowania przestrzennego w gmi-

nie, określają przeznaczenie, warunki

i sposoby zagospodarowania i zabu-

dowy terenu a także rozmieszczenie

inwestycji publicznych i indywidu-

alnych. Ustanawiają przepisy po-

wszechnie obowiązujące na terenie

miasta i gminy będące podstawą wy-

dawania decyzji administracyjnych.

Poprzednio istniejący plan zagospo-

darowania hamował wręcz rozwój

gminy i lokalną przedsiębiorczość na

co wskazywały rozmowy z mieszkań-

cami i przedsiębiorcami. Dlatego też

na początku 2015 r. Rada Miejska

VII kadencji podjęła decyzję o przy-

stąpieniu do opracowania studium

do planu zagospodarowania prze-

strzennego. O tym, że była to słusz-

na decyzja, może świadczyć fakt, że

w krótkim czasie wpłynęło ok. 600

wniosków od mieszkańców, w tym

wielu przedsiębiorców i nawet po-

przednich włodarzy miasta o zmiany

w planie zagospodarowania. Każdy z

tych wniosków musi być przeanalizo-

wany wieloaspektowo i sprawdzony

przez firmę wykonującą studium, dla-

tego mankamentem jest niestety dłu-

gotrwałość tego opracowania. Zwy-

kle trwa ono od 3 do 5 lat. W naszym

przypadku prawdopodobnym jest, że

we wrześniu tego roku opracowanie

to otrzymamy. Również osoby odpo-

wiedzialne aktualnie za zarządzanie

gminą bez zmiany planu zagospoda-

rowania nie mogłyby realizować za-

planowanych przez siebie projektów

np. w miejscu, gdzie naszym zdaniem

powinno być na właściwie przygoto-

wanym i utwardzonym terenie miej-

skie targowisko, w sąsiedztwie sklepu

ogrodniczego, zaplanowane było bu-

downictwo mieszkaniowe. Natomiast

na działce pomiędzy Topazem a firmą

Nombud, która to działka wydaje się

być idealnym miejscem na budow-

nictwo mieszkaniowe zaplanowano

nie wiadomo co, gdyż z dotychcza-

sowego planu wynika, że działki tej

nie wolno dzielić, wybudować na niej

drogi, kanalizacji i domów. Także woj-

sko boryka się z tym problemem, po-

nieważ administracja wojskowa, aby

móc realizować swój projekt musi

mieć status tzw. terenu zamknięte-

go administracyjnie, a wg obecnego

planu zaplanowany jest tam handel

i inne usługi. Dopiero po zmianie

statusu terenu wojskowi będą mogli

zgodnie z prawem budować nowe

budynki, koszary czy burzyć niepo-

trzebne obiekty. Z naszych informacji

wynika, że budowy rozpoczną się w

2019 r. a do końca 2021 r. jednost-

ka wojskowa ma funkcjonować w

całości. Powrót wojska do miasta to

strategicznie bardzo ważna sprawa

dla naszej małej Ojczyzny bo prze-

cież pamiętamy jak wielkie korzyści

dla mieszkańców miasta i gminy wy-

nikały z obecności wojska w mieście.

W tym miejscu należą się wielkie

podziękowania Burmistrzowi Mariu-

szowi Dziubie, Marszałkowi Senatu

Stanisławowi Karczewskiemu a także

Ministrom Obrony Narodowej Anto-

niemu Macierewiczowi i Mariuszowi

Błaszczakowi za to, że po szesnastu

latach nieobecności wojska powraca

ono do Nowego Miasta nad Pilicą.

Wg poprzednich włodarzy miasta

plan zagospodarowania oraz rygory

związane z Naturą 2000 nie pozwa-

lały na wykonanie jakiejkolwiek in-

frastruktury na terenach nadpilicz-

nych, nawet położenia nowej kładki

na starorzeczu w miejsce zepsutej i

niebezpiecznej. Po dokładnym prze-

analizowaniu przez obecnie zarzą-

dzających gminą przepisów dotyczą-

cych Natury 2000 okazało się, że jest

forma turystyki, którą nazwano tury-

styką zrównoważoną (pisałam o tym

w 2015 r.) pozwalająca zrealizować

pewne nasze pomysły i projekty. Jest

to taki rodzaj turystyki, który pozwala

zminimalizować negatywny jej wpływ

na środowisko naturalne i lokalną

kulturę a jednocześnie wspomaga

możliwości rozwoju miasta i gminy.

Krótko mówiąc jest to zintegrowa-

nie działalności turystycznej z celami

ochrony przyrody, gdyż wiadomo, że

zachowanie wartości przyrodniczej

przyciąga turystów.

Na terenie naszego miasta mamy,

niestety niewiele terenów nad rzeką

będących własnością gminy. Zdecy-

dowana większość nadrzecznych i

przyległych terenów należy do tzw.

Wspólnot. Pieniądze publiczne bur-

mistrz może inwestować tylko na

terenach, które są własnością gminy

lub są przez nią dzierżawione. Jednak

tak szczęśliwie się składa, że gmina

posiada pas terenu od mostu do i

nieco poza ul. Piliczną. Podczas przy-

gotowywania dokumentów do reali-

zacji zagospodarowania tego terenu

od mostu do ul. Pilicznej okazało się,

że tzw. Wyspa tj. około 7 hektarowy

obszar nie jest własnością gminy, że

należy on do Zarządu Gospodarki

Wodnej/RZGW/. Dzięki naszym dzia-

łaniom i przychylności RZGW udało

się otrzymać wyspę w wieloletnią

dzierżawę a po uzyskaniu tej decyzji

można było bez przeszkód rozpocząć

prace nad projektem pt: Zagospoda-

rowanie terenu nad brzegiem rzeki

Pilicy przy ul. Pilicznej w Nowym Mie-

ście nad Pilicą poprzez budowę Parku

Przyrodniczo-Edukacyjnego

„Park

Nadpiliczny wraz z renaturalizacją

starorzecza i obszarów przyległych”.

Posiadamy pełną dokumentację po-

trzebną do uzyskania pozwolenia na

budowę.

Z niecierpliwością czekamy na ak-

tualny plan zagospodarowania, aby

można było w zgodzie z prawem roz-

począć prace ziemne i dalszą reali-

zację inwestycji. W wielkim skrócie

przedstawię co na tym terenie zamie-

rzamy wykonać. Wg wykonanego na

tę inwestycję projektu zaplanowano:

1. Strefa wejścia i komunikacja, wjazd

główny z drogi wojewódzkiej w po-

bliżu mostu i droga, wjazd zachodni i

droga, ciągi pieszo jezdne, ciągi pie-

sze, rowerowe, kładki i pomosty.

2. Strefa rekreacyjno-wypoczynkowa,

plac zabaw dla małych dzieci, plac za-

baw dla starszych dzieci, siłownia ze-

wnętrzna, górka terenowa - wys. 6 m

i pow. 900 m2 wykonana z ziemi uzy-

skanej z urobku po budowie ciągów

komunikacyjnych i wykopu zbiornika.

Będzie to największa atrakcja tere-

nowa dla dzieci do wykorzystania we

wszystkich porach roku a więc np. do

plażowania, zjazdu na sankach czy

nauki jazdy na nartach.

3. Strefa wyspy - plaża miejska o na-

wierzchni z piasku płukanego o pow.

3000 m2, boisko do piłki siatkowej

plażowej a poza plażą: miejsca do

palenia ognisk z siedziskami, altany

zadaszone - 12 szt., zbiornik wodny

powstały z oczyszczenia oraz miej-

scowego uszczelnienia istniejącego

starorzecza o pow. 7300 m2, zary-

biony z regulacją przepływu wody

porośnięty roślinnością szuwarową,

oraz na podwyższeniu stanowisko

do obserwacji przyrody z lunetą. 4.

Strefa imprez sportowo-kulturalnych

- boisko trawiaste do piłki nożnej,

pomost modułowy pływający 30 m/5

m, podest dla sceny sezonowej - am-

fiteatr.

5. Strefa campingowa z sanitariata-

mi, parkingiem i śmietnikami. Pro-

jekt przewiduje wykonanie nowych

aranżacji roślinnych między projek-

towanymi elementami. Dominują-

cymi nowymi gatunkami roślin będą

rośliny liściaste, sosny, kosodrzewiny

oraz trawy ozdobne. Dla zapewnienia

swobodnego dostępu osobom nie-

pełnosprawnym nie przewiduje się

lokalizacji jakichkolwiek barier archi-

tektonicznych. Wszystkie elementy,

atrakcje wodne, obiekty terenowe

oraz budynek główny posiadać będą

zapewniony dostęp dla osób poru-

szających się na wózkach inwalidz-

kich lub o kulach.

Z podnoszeniem atrakcyjności tury-

styczno–rekreacyjnej naszej okolicy

wiąże się też zagospodarowanie dla

tych celów terenów nadpilicznych

w Domaniewicach, gdzie w ramach

pierwszego etapu realizacji wyko-

nane zostało w tym roku boisko

sportowe, plac zabaw dla dzieci, po-

sadowiono stoły i ławy. Drugi etap

obejmuje wykonanie pola campin-

gowego i biwakowego z zapleczem

socjalnym, miejsc do palenia ognisk i

pomostu modułowego pływającego.

W ciągu najbliższych 2 lat planowa-

ne tez jest wybudowanie mostu na

Pilicy w Domaniewicach (w miejscu

istniejącej grobli) w co aktywnie za-

mierza się włączyć Marszałek Senatu

Stanisław Karczewski (zobowiązanie

to przekazał mieszkańcom na tego-

rocznych gminnych dożynkach w

Żdżarach). Podniesieniu atrakcyjności

turystyczno-rekreacyjnej naszego te-

renu służyć tez będzie budowana we

wrześniu br. w miejskim parku tężnia

solankowa, która oprócz aspektu pro-

mocyjnego dla miasta ma tez ważny

aspekt profilaktyczny i leczniczy o

czym napiszemy w oddzielnym ma-

teriale.

Prace nad nowym studium i planem

zagospodarowania biegną swoim

rytmem i są już bliskie zakończenia.

Niestety, przygotowywanie doku-

mentacji, przetargów, zgód różnych

instytucji i innych administracyjnych

wymogów do realizacji inwestycji

trwa często długie miesiące. Wiąże

się to niejednokrotnie z obostrzenia-

mi ustawowo wynikającymi z prawa

europejskiego. Niemniej jednak przez

te 3 lata i 9 miesięcy staraliśmy się zro-

bić to co było możliwe. Te dokonania

i dalsze plany szczegółowo opisaliśmy

w wydanej gazecie Nowe Miasto nad

Pilicą ale jeśli ktoś z mieszkańców jej

nie posiada to wielkim skrócie naj-

ważniejsze wymienię: powrót wojska,

gazyfikacja miasta, przejęcie i prowa-

dzenie liceum ogólnokształcącego

oraz wykonanie boiska wielofunk-

cyjnego i siłowni przy tymże, utwo-

rzenie stypendiów dla najlepszych

uczniów, wprowadzenie bezpłatnych

porad prawnych, całkowite wyre-

montowanie bardzo zagrzybiałego,

dawnego budynku OPP i utworzenie

tam żłobka samorządowego i miej-

skiego domu kultury. Zakończono też

kilka lat trwający proces sądowy z

PKS i wyremontowano budynek PKS.

Trwa budowa stadionu miejskiego (I

etap budowy), bo poprzednio oddany

do użytku w 2014 r. stadion z powo-

du stwierdzonych nieprawidłowości

otrzymał warunkowe pozwolenie na

użytkowanie na 2 lata. Stadion ten

wymaga niestety całkowitej prze-

budowy. Wyremontowano i wybu-

dowano w sumie 41 odcinków dróg

o różnej długości, wykonano wiele

odcinków chodników w mieście i na

wsiach. Wykonano część kanalizacji

wodno-ściekowej, w tym jakże ważną

i kosztochłonną kanalizację burzową

na terenie tzw. osiedla wojskowego.

W kwestii kanalizacji wodno-ścieko-

wej jest jeszcze dużo do zrobienia, na

część odcinków kanalizacji wykonane

są już gotowe do realizacji w następ-

nym roku projekty. Wykonano wiele

modernizacji oświetlenia ulicznego.

W siedmiu wsiach wyremontowano

świetlice, które zastaliśmy w opła-

kanym stanie, nie posiadały zaplecza

kuchennego i łazienek, często rów-

nież podłóg. W sześciu wsiach utwo-

rzono place zabaw dla dzieci oraz w

niektórych boiska do piłki nożnej.

Obecne władze samorządowe wiele

uwagi poświęcają też poprawie este-

tyki miasta - przeprowadzono prace

porządkowe i odchwaszczenie parku

miejskiego z naprawą i wymalowa-

niem ogrodzenia parku, uporządko-

wano teren wokół cmentarza i wy-

konano tzw. zatoczkę do parkowania

samochodów. Nową, piękną wizy-

tówką miasta jest też przebudowany

Plac Armii Krajowej oraz renowacja

samolotu. Organizowane są różnego

typu imprezy kulturalne, sportowe,

wędkarskie, patriotyczne, pikniki ro-

dzinne i militarne, koncerty dla Pań

na Dzień Kobiet. Imprezy te cieszą

się dużym zainteresowaniem miesz-

kańców, bo przebiegają w kulturalnej

i bezpiecznej atmosferze.

Samorządowcy VII Kadencji wykazu-

ją też dużą aktywność dla poprawy

bezpieczeństwa mieszkańców po-

przez dofinansowywanie i pomoc w

zdobywaniu środków dla Ochotni-

czych Straży Pożarnych oraz pomoc

finansową dla nowomiejskiego szpi-

tala (umarzanie podatków), dofinan-

sowywanie do sprzętu medycznego

i windy w budynku przychodni, jak

również finansowanie przez gminę

3 letniego (2017-2019) bezpłatnego

szczepienia przeciw grypie dla miesz-

kańców powyżej 65 r.ż. Przygotowa-

no również wiele innych projektów

gotowych do realizacji w następnej

kadencji samorządowej. Oprócz tych

o których już wspomniałam najważ-

niejsze z nich to np. projekt na mia-

steczko drogowe dla dzieci aby mo-

gły nauczyć się zasad bezpiecznego

korzystania z dróg publicznych i bez-

piecznej jazdy na rowerze, projekt na

boisko wielofunkcyjne przy Szkole

Podstawowej w Żdżarach, parking

przy cmentarzu, na II etap przebudo-

wy stadionu miejskiego, dokumen-

tację na nowe odcinki infrastruktury

drogowej i wodno-kanalizacyjnej.

Szanowni Mieszkańcy miasta i gmi-

ny, rozpoczynając pracę w samorzą-

dzie, nie zastaliśmy przygotowanych

projektów do realizacji poza 2 w tym

projekt nierealnego do wykonania

mostu w Domaniewicach (brak zgody

gminy ościennej ze względu na zapla-

nowany ogromny koszt mostu). Tak

więc przejmując odpowiedzialność

za gminę przejęliśmy ją bez żadnych

planów przyszłościowych i strategii

co do rozwoju gminy a do tego z ab-

surdalnym, hamującym rozwój gminy

planem zagospodarowania. Zaczyna-

liśmy więc wszystko od początku, ale

może to wyszło na dobre, gdyż mamy

dobry i spójny plan rozwoju miasta i

gminy i realizujemy go. Pan Burmistrz

prowadzi również rozmowy na temat

zagospodarowania naszej strefy eko-

nomicznej i wygląda na to, że rozmo-

wy zakończą się sukcesem (musi to

być mądrze wybrana inwestycja ze

względu na konieczność zachowania

walorów turystyczno-przyrodniczych

naszego miasta).

Jak Państwo widzą, wielką nieuczci-

wością ze strony naszych przeciwni-

ków z PSL są twierdzenia przekazy-

wane przez nich mieszkańcom gminy,

że Pan Burmistrz i Rada Miejska nic

w mieście i gminie nie zrobiła. Żyjemy

chyba w różnych rzeczywistościach.

Naszym zdaniem jest to oszukiwanie

mieszkańców. Każdy, kto jest uczciwy

i ma oczy, ten widzi. Można zadać so-

bie pytanie co zrobiono przez 12 lat

rządu PSL w gminie skoro taki ogrom

rzeczy był i jest jeszcze do wykona-

nia. My nie kupujemy za publiczne

pieniądze orderów, odznaczeń i dy-

plomów, nie zależy nam na tym, nie

balujemy w sękocińskich pałacach

tylko staramy się uczciwie pracować

na rzecz mieszkańców i pragniemy

przyczynić się do rozwoju i nowego,

lepszego życia mieszkańców miasta i

gminy. Mamy gorący apel i prośbę do

tych, którzy krytykują obecny samo-

rząd aby zdobyli się na krytykę me-

rytoryczną i zgodną z prawdą podpi-

sując się imieniem i nazwiskiem. Nie

wspomnę już o licznych plotkach i

kłamstwach dotyczących poszczegól-

nych radnych i burmistrza. Kłamstwo

ma ”krótkie nogi” i obraca się przeciw

temu, który kłamie a na szczęście

prawda zawsze zwycięża.

Reasumując, chcę wyrazić szczere

podziękowania dla wszystkich miesz-

kańców wspierających nas w działa-

niach, podziękować za kreatywność,

pomysły i dzielenie się nimi z nowo-

miejskimi samorządowcami. Razem

damy radę, aby ziściły się słowa za-

warte w tytule artykułu – Jest znako-

mitsze od innych…

Radna Rady Miejskiej

VII Kadencji

Elżbieta Zaraś