Previous Page  8 / 12 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 12 Next Page
Page Background

8

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ MIESZKAŃCÓW

Staraliśmy się wyrwać nasze

miasto i gminę z uśpienia

Rozmowa z Tomaszem Pietruchą, przewodniczącym rady miejskiej w No-

wym Mieście nad Pilicą.

Nowe Miasto nabrało tempa. Tęż-

nia, zagospodarowanie terenów

nadpilicznych, lotnisko itd., a to

tylko kilka inwestycji na najbliż-

sze miesiące. Wystarczy czasu i

sił na realizację tych ambitnych

planów?

Bardzo się cieszę, że pani to zauwa-

żyła. Faktem jest, że od początku

kadencji staraliśmy się wyrwać

nasze miasto i gminę z uśpienia

po ośmiu latach wegetacji, a efek-

ty zaczynają być widoczne teraz.

Chociaż to dopiero początek.Tak

naprawdę to wszystkie inwestycje

o których piszemy i mówimy ru-

szą w najbliższych dwóch latach.

To efekt tego, że przejmując wła-

dzę zastaliśmy całkowicie „wypa-

lony grunt” jeśli chodzi o gotowe

dokumentacje z pozwoleniem na

budowę. Dwa lub trzy pozwolenia

to nie jest to, czego oczekują nasi

mieszkańcy.

Czy Nowe Miasto stać na taką dy-

namikę? Są osoby, które twierdzą,

że emisja obligacji to równia po-

chyła do zadłużenia gminy.

Ubolewam nad świadomością

tych osób i mogę tylko współ-

czuć. O emisji obligacji już wielo-

krotnie pisaliśmy i przedstawiali-

śmy całą analizę finansową, tylko

trzeba chcieć słuchać i potrafić

zrozumieć. Odsyłam wszystkich

państwa do nagrania z sesji rady

miejskiej z dnia. 30.11.2017, gdzie

bardzo szczegółowo przedstawio-

no przez analityków całą sytuację

finansową w sposób profesjo-

nalny i najbardziej zrozumiały dla

wszystkich, chociaż zdarzają się

wyjątki, takie jak nasz radny po-

wiatowy. To wystąpienie również

polecam jako jeden z lepszych

skeczy.

Nowego, a w zasadzie starego du-

cha tej miejscowości uda się przy-

wrócić dzięki powrotowi wojska.

Nowomiejskie lotnisko po wielu

latach znów zacznie żyć, a na uli-

cach miasta pojawią się żołnierze.

To szansa dla gminy i jej miesz-

kańców.

To nasz największy sukces. Woj-

sko to kawał historii Nowego

Miasta i po 18 latach zaczynamy

znów zapisywać jej karty. Muszę

Pani powiedzieć, że oczywiście są

też i krytycy tego działania, a naj-

śmieszniejsze jest to, że za plecami

próbują sobie załatwiać już prace

w jednostce wojskowej. Osoby te

w wielu przypadkach zawdzięcza-

ją wojsku tak naprawdę wszyst-

ko, bo to wojsko uratowało im w

przenośni, a może i dosłownie ży-

cie, pozwoliło im osiągnąć w dużej

mierze to co mają dzisiaj. Mamy

potwierdzenie od ministra obrony

narodowej oraz marszałka sena-

tu, że wydane zostały stosowne

decyzje i zabezpieczone środki fi-

nansowe potrzebne na odbudowę

całej infrastruktury. W przyszłym

roku teren jednostki będzie jedną

wielką budową. Docelowo to mi-

nimum 300 stałych etatów, 6000

żołnierzy szkolonych rocznie oraz

ponad 300 pilotów Wyższej Szko-

ły Orląt z Dęblina.

Ciekawą formą współpracy z

mieszkańcami jest budżet obywa-

telski, wprowadzony w tym roku

dla rad osiedlowych. Czy pojawiły

się już jakieś pomysły/projekty?

Czy będzie to powtarzalna inicja-

tywa?

Budżet obywatelski to jeden z

punktów naszego programu wy-

borczego z 2014 roku. Jak pani

wie wprowadziliśmy wcześniej

fundusz sołecki i cieszymy się z in-

westycji realizowanych w ramach

tych środków, trafiają one celująco

w potrzeby danych środowisk. Po-

twierdzam, ze 100% pewnością,

że zarówno budżet obywatelski

jak i fundusz sołecki są stałą i po-

wtarzalną inicjatywą.

Samorząd inwestuje w turystykę,

drogi, zaplecze sportowe. Do No-

wego Miasta wróciło wojsko. Do

pełni szczęścia brakuje już chyba

tylko zakładu pracy, który gwa-

rantowałby zatrudnienie.

Jestem pewien, że po wygranych

wyborach uda nam się zrealizo-

wać również i to zadanie tak jak

życzą sobie tego mieszkańcy. Od

kilku lat prowadzimy rozmowy

na najwyższym szczeblu są pew-

ne ustalenia, ale zbyt wcześnie o

tym mówić. Musimy poprawić in-

frastrukturę na i wokół strefy, aby

była bardziej atrakcyjna. Bolącz-

ką strefy jest dojazd i jakość dróg

wojewódzkich, ale to składamy na

barki naszego honorowego oby-

watela marszałka Adama Struzika.

W ostatnich dniach samorząd wy-

dał gazetę (biuletyn), który zawie-

ra spis dokonań oraz planów. Czy

nie obawiacie się, że mieszkańcy

zarzucą Wam, że zostało to zreali-

zowane za pieniądze podatników?

Cały budżet gminy to pieniądze

naszych podatników i podchodzi-

my do tego z wielką pokorą i roz-

wagą. Biuletyn informacyjny to je-

den z kanałów komunikowania się

z naszymi mieszkańcami. Chcemy

być mądrzejsi o sugestie i ich po-

mysły. To jeden z instrumentów,

bez którego w XXI wieku nie nie

da się funkcjonować. Chcemy aby

tego typu biuletyn stał się czymś

stałym i wydawanym w naszej

gminie cyklicznie.

Czy zobaczymy Pana na listach

podczas jesiennych wyborów sa-

morządowych? Będzie Pan kan-

dydował do gminy, czy może bę-

dzie zmiana?

Jestem samorządowcem i nie

ukrywam, że były inne propozy-

cje. Zostaję w gminie i będe kan-

dydował tak jak przez ostanie lata

ze swojego okręgu prosząc wy-

borców o poparcie. Decyzję taką

podjąłem po konsultacji z żoną i

swoimi najbliższymi kolegami i ko-

leżankami, z którymi dzisiaj pracu-

je w radzie miejskiej. Chcemy zre-

alizować w przyszłej kadencji te

ambitne inwestycje o których mó-

wimy i piszemy. Zaraz po nowym

roku chcemy rozpocząć inwesty-

cje pod nazwą „Park Nadpiliczny”.

Będzie to olbrzymie przedsięwzię-

cie turystyczne z którego będzie-

my wszyscy dumni.

Wydaje się, że wspólnie z burmi-

strzem Dziubą tworzycie zgra-

ny duet. Czy chciałby Pan dalej,

wspólnie realizować zamierzenia

i plany?

Jestem zaszczycony tym, że mogę

współpracować z takim człowie-

kiem jak burmistrz Mariusz Dziu-

ba.Potwierdzam, że stanowimy

zgrany duet, którego fundamen-

tem jest 100% zaufania. Muszę tu

wspomnieć, że tak naprawdę to

drużyna 9 radnych na której czele

stoi burmistrz i proszę mi wierzyć

- w takim składzie zrealizujemy

wszystkie nasze plany.

Place zabaw

W gminie Nowe Miasto nad Pilicą sprawa placów zabaw była

bardzo zaniedbana. Wyglądało to tak, że albo były w opłaka-

nym stanie albo ich wcale nie było.

W 2015 r. zostały wykonane gruntowne

remonty oraz ich konserwacja. W 2017

r. na terenach wiejskich wybudowano

nowe place zabaw:

•Łęgonice,

•Rosocha,

•Strzałki,

•Rudki,

•Rokitnica,

•Jankowice,

•Domaniewice.

W naszym mieście również wybudo-

wano nowe place zabaw. Powstały

przy Przedszkolu Samorządowym na ul.

Ogrodowej oraz przywsparciuWspólnot

Mieszkaniowych ul. Tomaszowskiej 42 i

Spółdzielni Mieszkaniowej „Zdrowie”, na

terenie przy osiedlu wojskowym.

Mamy nadzieję, że nowo powstałe place

zabaw sprawią, że dzieci zarówno te z

miejscowości wiejskich jak i miasta będą

miały gdzie przyjemnie spędzić czas od-

dając się zabawie.

Nowe chodniki

w naszym mieście

Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców w naszym mieście przy ul. Wczasowej i ul.

Tomaszowskiej (teren osiedla wojskowego) zostały wybudowane nowe chodniki. In-

westycja znacznie wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców oraz poprawi estetykę

naszego miasta.