Previous Page  7 / 12 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 12 Next Page
Page Background

7

INWESTYCJE

Stadion miejski

We wrześniu br. został dokonany odbiór stadionu miejskie-

go. Część kosztów została dofinansowana przez Ministerstwo

Sportu i Turystyki, w ramach programu, pn. „Rozwój ponadlo-

kalnej infrastruktury sportowej w Nowym Mieście nad Pilicą”.

W ramach przeprowadzonej in-

westycji przebudowano istniejące

pole do gry w boisko pełnowy-

miarowe wraz z nawodnieniem.

W II etapie zadania zostanie wy-

budowana bieżnia tartanowa,

modernizacja oświetlenia oraz

powiększenie trybun. Całkowity

koszt inwestycji to 574 068 zł,

natomiast wkład własny gminy to

kwota 384 626 zł.

Zmodernizowany w poprzedniej

kadencji stadion nie spełniał wy-

mogów licencyjnych, był warun-

kowo dopuszczony do użytko-

wania przez Mazowiecki Związek

Piłki Nożnej. W decyzji komisji ds.

Licencji Klubowych Mazowiec-

kiego Związku Piłki Nożnej z dnia

29.05.2015 roku w sprawie przy-

znania licencji nr 88 dla Klubu

OTKKF PILICA NOWE MIASTO

czytamy: „Nadzór infrastruktural-

ny zostaje nadany w związku z nie-

wypełnieniem kryterium I.06 pkt.

3a, brakiem pola gry spełniającego

wymogi „Podręcznika Licencyj-

nego dla klubów IV Ligi i klas niż-

szych na sezon 2015/2016”.

Mamy nadzieję, że dzięki moder-

nizacji stadionu dzieci, młodzież

jak i nasi seniorzy będą mieli moż-

liwość rozwijania swojej pasji jaką

jest piłka nożna. Natomiast nasi

„zawodowcy” będą mieli okazję

wykazania swoich umiejętności

podczas meczy ligowych.

Przebudowa Placu

Armii Krajowej

Jak wszyscy widzieliśmy plac straszył,

panował wielki nieład, postument na

którym stał samolot był w opłakanym

stanie a i sama maszyna również, co za-

grażało bezpieczeństwu przechodniów.

O rewitalizację tegoż Placu starał

sięwpoprzednich kadencjach rad-

ny Lech Staniszewski - pilot, które-

mu bardzo leżało na sercu to, żeby

to miejsce wyglądało godnie. Nie-

stety jego wnioski odbijały się jak

grochem o ścianę. Wtedy władzę

sprawowali Ci, którzy teraz tak

są zatroskani o naszą gminę. Nikt

z nich nie miał pomysłu na to co

zrobić z samolotem, który z roku

na rok niekonserwowany niszczał,

a może w końcu oddano by go na

złom. A jest to dla naszego miasta

pamiątka. Został wykonany pro-

jekt, kosztorys ,zostały załatwio-

ne wszelkie formalności. Koszt

inwestycji był niemały. W związku

z tym, postanowiliśmy przystąpić

do rozmów w celu współfinanso-

wania zadania z firmą, która pro-

wadzi sieć sklepów „Biedronka”.

Rozmowy trwały długo, ponie-

waż negocjowaliśmy kwotę oraz

to ,żeby wszystkie ustalenia były

zgodne z prawem. Koszt inwesty-

cji opiewał na kwotę

428.217 zł

brutto.

Po udanych rozmowach

udało się wynegocjować od fir-

my Jeronimo Martins Polska S.A.

kwotę

233,700 zł brutto, czyli

więcej niż połowę kosztów za-

dania.

Przeniesiony został samo-

lot, zrobiono nowy postument

uzyskaliśmy jeden duży teren na

zrobienie parkingów, została po-

sadzona zieleń i postawiono ław-

ki. Doprowadzono teren tak aby

cieszył oko. Jest to teraz wizytów-

ka naszego miasta. Nieprawdą

jest to, że p. Pietrucha zrobił sobie

parking. Za parking Firma do któ-

rej należy sieć sklepów Biedronka

płaci do budżetu gminy comie-

sięczną kwotę 1537,50 zł brut-

to, co będzie wykorzystywane

na utrzymanie tężni. Dzięki temu

mieszkańcy i goście odwiedzający

naszą gminę będą mogli bezpłat-

nie z niej korzystać.

Iwona Lepa

Przewodnicząca Komisji

Oświatowo-Społecznej

Rady Miejskiej w Nowym

Mieście nad Pilicą

Kłamstwom

mówimy NIE

Chciałybyśmy odrzucić zarzuty w stosun-

ku do Burmistrza i Komisji Oświaty co do

zwolnień nauczycieli lub braku godzin i

zajęć.

Na samym przykładzie Liceum widzimy, iż zostały przyznane do-

datkowe godziny (koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze). Za-

jęcia dla maturzystów, np. matematyka, jęz. polski, jęz. niemiecki,

biologia, chemia. Te dodatkowe zajęcia i godziny (fakultety dla ma-

turzystów) są płatne dla nauczycieli i zostały przyznane przez Bur-

mistrza. Każdy uczeń ma możliwość uczęszczania jeszcze na dodat-

kowe, niepłatne dla uczniów zajęcia, np. IIIAB Liceum – dodatkowe

zajęcia z matematyki, II AB – dodatkowe zajęcia z jęz. niemieckie-

go, IIIAB - dodatkowe zajęcia z biologii, IIIAB - dodatkowe zajęcia

z chemii, III B – dodatkowe zajęcia z jęz. polskiego. Z tego co wiemy

takie dodatkowe zajęcia również wprowadzono dla klas 8 i III gim-

nazjum w celu podwyższenia poziomu i wyników na egzaminach –

ósmoklasisty i egzaminie gimnazjalnym.

Nauczyciele