Previous Page  6 / 12 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 12 Next Page
Page Background

6

INWESTYCJE

Budowa kapliczki

we wsi Rokitnica

We wrześniu br. został dokonany odbiór wybudowanej kapliczki we

wsi Rokitnica. Zadanie pn. „Budowa obiektu sakralnego – kapliczki w

Rokitnicy” zostało zrealizowane w ramach Poddziałania „Wsparcie na

wdrażanie operacji

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Program Rozwoju ObszarówWiejskich na lata 2014 – 2020. Założeniem

realizacji projektu było zwiększenie integracji mieszkańców, związanej

z krzewieniem kultu maryjnego, co pozytywnie wpłynie na wzmocnie-

nie kapitału mieszkańców. Wartość zrealizowanego zadania wyniósł 5

000,00 zł i zostało dofinansowane na poziomie 100%.

Budowa siłowni plenerowej

przy ul. Szkolnej w Nowym

Mieście nad Pilicą

We wrześniu br. został dokonany odbiór wybudowanej siłowni

zewnętrznej, która znajduje się przy kompleksie boisk Orlik.

Zadanie pn. „Budowa siłowni ple-

nerowej przy ul. Szkolnej w No-

wym Mieście nad Pilicą” zostało

zrealizowane w ramach poddzia-

łania „Wsparcie na wdrażanie ope-

racji w ramach strategii rozwoju

lokalnego kierowanego przez spo-

łeczność” Program Rozwoju Ob-

szarów Wiejskich na lata 2014 –

2020. Założeniem realizowanego

projektu było zwiększenie dostęp-

ności do infrastruktury rekreacyj-

nej służącej mieszkańcom

a szczególnie dzieciom, młodzie-

ży oraz osobom starszym. Wybu-

dowana siłownia jest obiektem

ogólnodostępnym, który stwarza

warunki do różnego rodzaju ak-

tywności mieszkańców. Mamy

nadzieję, że ten obiekt pośrednio

wpłynie na poprawę zdrowia i sa-

mopoczucia mieszkańców naszej

gminy. Pozwoli również aktywnie

i przyjemnie spędzić wolny czas

różnym grupom wiekowym.

Wartość zrealizowanego zadania

wyniosła 23 600,00 zł i zosta-

ło dofinansowane na poziomie

100%.

Minister Zdrowia

z wizytą w Nowym

Mieście nad Pilicą

We środę, 12 września 2018 r. w Urzędzie

Miasta i Gminy odbyło się spotkanie Mi-

nistra Zdrowia Łukasza Szumowskiego z

mieszkańcami gminy Nowe Miasto nad Pi-

licą.

W spotkaniu uczestniczyli również Marszałek Senatu Stanisław Kar-

czewski, Burmistrz Miasta i Gminy Mariusz Dziuba, Starosta Grójecki

Marek Ścisłowski, radni Rady Miejskiej na czele z Przewodniczącym

Tomaszem Pietruchą, Joanna Pałka-Czerwińska Dyrektor SP ZOZ w

Nowym Mieście nad Pilicą oraz mieszkańcy naszej gminy.

Podczas spotkania Minister przedstawił obecną sytuację służby

zdrowia w Polsce. Ponadto zostały poruszone kwestie związane z

potrzebami i oczekiwaniami służby zdrowia w naszym regionie i no-

womiejskim szpitalu.

Kłamstwo

ma krótkie nogi

Na dzień 30.06.2015 r., zgodnie ze sprawozdaniem fi-

nansowym, zobowiązania SP ZOZ w Nowym Mieście

nad Pilicą wynosiły

13 557 866,05 zł

, w tym wymagalne

2 401 492,23 zł.

Po objęciu stanowiska dyrektora przez panią Joannę Czerwińską zo-

bowiązania te zwiększyły się o ujawnione:

•zobowiązania wobec lekarzy (wyroki sądowe) –

724 980,43 zł,

•wyrok sądowy – roszczenia pacjenta –

12 000 zł,

•wyrok sądowy – wykonawca –

59 782,90 zł

(wykonanie docieplenia

Przychodni w Drzewicy),

•wyrok sądowy – wykonawca –

139 961,22 zł

(poczta pneumatycz-

na),

•zobowiązania wobec pracownika za szkolenie –

2 000 zł

•wyrok – wykonawca – 464 220,38 plus odsetki do dnia zapłaty –

465 864,88 zł

(projekt rozbudowy szpitala – Izba Przyjęć),

•zalecenia pokontrolne dotyczące projektu rozbudowy Izby Przyjęć

oraz kara za bezprawne dopuszczenie do użytkowania przez ówcze-

sną dyrekcję Izby Przyjęć –

628 401 zł,

•zobowiązanie wobec inspektora nadzoru za X i XI 2014 –

3 731,86

zł,

•zobowiązania wobec ZUS za 2011 – I 2015 (kontrola składek) –

331

002,80 zł.

Razem zobowiązania wymagalne zwiększyły się o kwotę

2 367

725,09 zł

, tzn. faktyczne zobowiązania po poprzedniej dyrekcji wy-

nosiły

15 925 591,14 zł

w tym wymagalne

4 769 217,32 zł.