Previous Page  5 / 12 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 12 Next Page
Page Background

5

INWESTYCJE

Sportowo przy LO

Boisko wielofunkcyjne wraz z siłownią zewnętrzną przy Liceum Ogólno-

kształcącym w Nowym Mieście nad Pilicą

W ramach prowadzonych inwe-

stycji na terenie Nowego Miasta

nad Pilicą wybudowano boisko

wielofunkcyjne wraz z siłownią

zewnętrzną. Znajduje się ono przy

Liceum Ogólnokształcącym (ulica

Ogrodowa).

W ramach wykonanych prac wy-

budowano trzy boiska: boisko do

piłki ręcznej o polu gry 40 m x

15m, boisko do piłki koszykowej o

polu gry 20m x 15 m, dwa boiska

do piłki siatkowej o polu gry 9m x

18m oraz rozbieg do skoku w dal.

Boiska wykonane są z nawierzch-

ni syntetycznej poliuretanowej

natryskiwanej w kolorze czer-

wonym, zielonym i niebieskim.

Wykładzina ta spełnia warunek

zapobiegania urazom w trakcie

wykonywania ćwiczeń sporto-

wych. Boisko ogrodzone jest z

czterech stron piłkochwytami wy-

sokości 6m.

Natomiast wybudowana siłownia

plenerowa posiada 4 urządzenia

na trawniku. Są to: prasa nożna

podwójna, drążki do przewrotów,

biegacz podwójny oraz wyciąg

górny & motyl.

Kompleks rekreacyjno – sportowy

na „jednostce wojskowej”

W tym roku na byłym osiedlu wojskowym przy ul. Toma-

szowskiej powstał kompleks rekreacyjno-sportowy, w

którego skład wchodzą: siłownia plenerowa, skatepark

oraz plac zabaw.

Siłownia plenerowa oraz skate-

park zostały zrealizowane przy

udziale środków pochodzących z

Ministerstwa Sportu i Rekreacji,

z programu pn. „Rozwój ponadlo-

kalnej infrastruktury sportowej w

Nowym Mieście nad Pilicą”.

Budowa placu zabaw została

ukończona 14 września 2018 r.

W ramach inwestycji zostały za-

montowane: bujak na sprężynie

„konik”, huśtawka wahadłowa

podwójna, zestaw zabawowy

składający się z trapu wejściowe-

go, wieży z dachem i dwóch zjeż-

dżalni, piaskownicy oraz karuzeli

tarczowej. Dodatkowo został za-

montowany stolik z metalowym

blatem do gry w szachy. Część

sprzętu zabawowego została za-

montowana na nawierzchni amor-

tyzującej upadek oraz nawierzchni

z mat przerostowych. Koszt reali-

zacji inwestycji wyniósł 59 450 zł

z czego 15 000 zł zostało dofinan-

sowane przez Zarządy Wspólnot

Mieszkaniowych –

ul. Tomaszowska 42 oraz Spół-

dzielni Mieszkaniowej „Zdrowie”.

Mamy nadzieję, że nowo powstały

kompleks rekreacyjno – sportowy

przyczyni się do większej aktyw-

ności wśród dzieci i młodzieży a

także seniorów z naszego regionu.

Pozwoli również przyjemnie spę-

dzić wolny czas.

Ponadto miło jest nam Państwa

poinformować, że w 2019 roku

zostanie wybudowane boisko

wielofunkcyjne z bieżnią poliure-

tanową. Są to realne działania sa-

morządu a nie mrzonki i obietnice.