Previous Page  4 / 12 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 12 Next Page
Page Background

4

INWESTYCJE

Most we wsi

Domaniewice

W dniu 19 czerwca 2018r. Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasto

nad Pilicą Mariusz Dziuba i Wójt Gminy Odrzywół Marian Kmieciak

uczestniczyli w spotkaniu z udziałem Jerzego Kwiecińskiego Mini-

stra Inwestycji i Rozwoju, którego tematem był udział inwestycji

„Budowa mostu na rzece Pilicy w miejscowości Domaniewice”, w

rządowym programie budowy i modernizacji mostów. Spotkanie od-

było się w Kancelarii Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskie-

go i z jego udziałem.

Przedmiotem inwestycji byłby żelbetonowy most łączący miejsco-

wość Domaniewice gmina Nowe Miasto z Miejscowością Myśla-

kowice-Kolonia gmina Odrzywół. Gminy posiadają opracowaną w

2015r. dokumentację techniczną na budowę mostu i dróg dojazdo-

wych.

Łączny koszt tej inwestycji wyniósłby co najmniej 11 mln zł. i prze-

kracza możliwości obu samorządów. Włodarze obydwóch gmin

prowadzą cały czas rozmowy z Ministrem aby wsparcie finansowe

wyniosło 80% wartości inwestycji.

Minister potwierdził, że inwestycja mogłaby się kwalifikować do

programu rządowego i do otrzymania dotacji, pod warunkiem udzia-

łu obu powiatów: przysuskiego i grójeckiego, a obiekt znajdzie się w

ciągu dróg powiatowych lub wojewódzkich. Wskazany byłby udział

Marszałka Województwa Mazowieckiego w ewentualnym Porozu-

mieniu Samorządów.

Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski podczas tegorocznych

Dożynek Gminnych zapewnił mieszkańców naszego miasta i gminy

o realizacji tak długo oczekiwanego mostu w Domaniewicach.

W tej sprawie obie gminy będą prowadzić dalsze działania, a także

przygotują wniosek do programu.

W miejscu budowy istniał w 1939r. nowo wybudowany most, wy-

sadzony

w powietrze przez jednostki Wojska Polskiego Armii „Prusy” 7 wrze-

śnia 1939r.

Obecnie przeprawę w tym miejscu zabezpiecza w wakacje prom

rzeczny.

Monitoring,

czyli krok do bezpieczeństwa

Krok do bezpieczeństwa - modernizacja i rozbudowa

systemu miejskiego monitoringu wizyjnego w Nowym

Mieście nad Pilicą.

W dniu 06.09.2018 r. zostało za-

warte porozumienie pomiędzy

Wojewodą Mazowieckim a Bur-

mistrzem Miasta i Gminy Nowe

Miasto nad Pilicą dot. realizacji

zadania pt.: „Krok do bezpieczeń-

stwa - modernizacja i rozbudowa

systemu miejskiego monitoringu

wizyjnego w Nowym Mieście nad

Pilicą”. Zadanie jest dofinanso-

wane ze środków otrzymanych z

rządowego „Programu ogranicza-

nia przestępczości i aspołecznych

zachowań Razem bezpieczniej im.

Władysława Stasiaka na lata 2018

– 2020”. Całkowita wartość pro-

jektu wynosi

264 922,81 zł,

na-

tomiast kwota dofinansowania to

100 000,00 zł.

W ramach realizacji projektu pla-

nuje się instalację systemu moni-

toringu miejskiego opartego na

instalacji kamer IP wraz z urzą-

dzeniami rejestrującymi i infra-

strukturą sieciową, tj. systemu

wizyjnego w kilku lokalizacjach na

terenie Nowego Miasta nad Pilicą.

Usprawni to działania służb takich

jak Policja czy Straż Pożarna w No-

wym Mieście nad Pilicą, natomiast

mieszkańcy będą się mogli czuć

bezpieczniej.

Stawiamy na zdrowie!

We wrześniu br., w parku miejskim, rozpoczęła się budowa

tężni solankowej wraz z architekturą towarzyszącą.

Jest to bardzo ważna inwestycja

dla mieszkańców gminy Nowe

Miasto nad Pilicą jak również dla

wszystkich ją odwiedzających.

Tężnia solankowa jest konstruk-

cją zbudowaną z drewna iglaste-

go oraz gałązek brzozowych po

których spływa solanka. Tężnia

nasyca powietrze jodem, bro-

mem, wapniem i całą gamą in-

nych mikroelementów co wspo-

maga zwalczanie schorzeń dróg

oddechowych, dostarcza nam

niezbędnych do funkcjonowania

mikroelementów oraz wzmacnia

odporność.

Zdrowie mieszkańców Nowe-

go Miasta nad Pilicą jest dla nas

bardzo ważne stąd pomysł na

realizacje właśnie tej inwestycji.

Ponadto budowa tężni solanko-

wej wpłynie na atrakcyjność tu-

rystyczną naszego regionu. Koszt

budowy tężni zostanie pokryta

z budżetu Miasta i Gminy Nowe

Miasto nad Pilicą.