Previous Page  3 / 12 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 12 Next Page
Page Background

3

INFRASTRUKTURA DROGOWA

Zadanie pierwsze to „Prze-

budowa kanalizacji desz-

czowej (burzowej) ok. 1500

mb (ul. Tomaszowska ok.

300 mb przedłużenie istnie-

jącej kanalizacji deszczowej

(burzowej) w kierunku za-

chodnim oraz osiedle To-

maszowska ok. 1200 mb

wraz z przepompownią,

separatorem olejów i tłusz-

czów + osadnik) przy ul.

Tomaszowskiej (teren osie-

dla) w Nowym Mieście nad

Pilicą. Zadanie składało się

z III etapów. Ostatni etap

zakończono 29.05.2018 r.

Koszt realizacji zadani wy-

niósł 1 376 363 zł brutto.

Obecnie rozpoczęto re-

alizację drugiego zadania

etapu I, pn.: „Kanalizacja

sanitarna z przykanalikami

do granicy nieruchomości

gruntowej w ul. Maja, ul. 1

Stycznia, ul. Świerkowej, ul.

Warszawskiej, ul. Północ-

nej, ul. Szkolnej,

ul. Wspólnej w Nowym

Mieście nad Pilicą”. Przewi-

dywany termin zakończenia

I etapu to 30.10.2018

r., natomiast etapu II –

30.09.2019 r. Wartość re-

alizacji na podstawie za-

wartej umowy wynosi 2

487 324 zł brutto.

W kolejnej kadencji będzie

wykonana

modernizacja

stacji uzdatniania wody w

Nowym Mieście nad Pilicą

ponieważ wieloletnie za-

niedbania

poprzedników

doprowadziły do fatalnego

stanu tych urządzeń.

W latach 2014-2018 gmina Nowe Miasto przystąpiła do realizacji dwóch zadań, które

znacznie poprawiły gospodarkę wodno – ściekową.

Infrastruktura wodno - ściekowa