Previous Page  2 / 12 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 12 Next Page
Page Background

2

INFRASTRUKTURA DROGOWA

W ostatnim czasie został doko-

nany odbiór:

- przebudowanej drogi powia-

towej we wsi Prosna. W ramach

realizowanej inwestycji wykona-

no nawierzchnię bitumiczną o

szerokości 5 m z utwardzonymi

poboczami z kruszywa na odcin-

ku 1 100 mb. Całkowita wartość

inwestycji wyniosła 545.259,00

zł, w tym środki pochodzące z

budżetu Gminy wyniosły 50%

wartości realizacji.

Ponadto w dniu 24 września

2018 r. została podpisana umo-

wa pomiędzy Wojewodą Ma-

zowieckim Zdzisławem Sipierą

a Burmistrzem Miasta i Gminy

Nowe Miasto nad Pilicą Mariu-

szem Dziubą o udzielenie dotacji

celowej na dofinansowanie za-

dania związanego

z infrastrukturą drogową. Gmina

Nowe Miasta nad Pilicą dosta-

ła dofinansowanie na realizację

zadania pn. „Przebudowa drogi

gminnej Sańbórz – Wierzchy i

Jankowice – Rokitnica”,

w ramach „Rządowego Progra-

mu na rzecz Rozwoju oraz Kon-

kurencyjności Regionów poprzez

Wsparcie Lokalnej Infrastruktury

Drogowej”.

Dodatkowo informujemy, że zbli-

żają się do końca prace remonto-

we drogi na odcinku Nowe Mia-

sto nad Pilicą – Domaniewice do

granicy gminy i powiatu. Dodat-

kowo

w miejscowości Domaniewice

zostanie zamontowana aktywna

sygnalizacja LED przy przejściu

dla pieszych. Wartość całego za-

dania to 2 172 016.96 z czego 1

737 613 zł to dotacja

z „Rządowego Programu na

Rzecz Rozwoju oraz Konkurencji

Regionów Poprzez Wsparcie Lo-

kalnej Infrastruktury Drogowej”

natomiast pozostała kwota (po

217 201,00 zł) to wkład własny

Starostwa Powiatowego w Grój-

cu oraz Gminy Nowe Miasto nad

Pilicą.

Poniżej przypominamy inwe-

stycje dotyczące infrastruktury

drogowej, które zostały zrealizo-

wane w naszej gminie w latach

2014 – 2018:

•wytyczono i utwardzono kru-

szywem na całej długości drogi

1 Maja – Bogudzięka – Świdry-

gały;

•wykonano przepust z rowami

odwadniającymi w drodze gmin-

nej Kobuz – granica gminy Nowe

Miasto nad Pilicą – Domaniewi-

ce;

•wytyczono i utwardzono kru-

szywem drogę za mostem w

Gostomi (Gostomia – Waliska –

Nowe Miasto nad Pilicą);

•przebudowano chodniki przy

ulicy Spacerowej,

•przebudowano drogę lokalną

od wsi Godzimierz do granicy

gminy Nowe Miasto nad Pilicą,

•przebudowano drogę i wybu-

dowano chodniki we wsi Łęgoni-

ce i Żdżary

•przebudowano ulicę Jabłonio-

wą wraz z chodnikiem,

•utwardzono plac przy ul. Parko-

wej,

•przebudowano ulicę Parkową

poprzez ułożenie kostki na całej

powierzchni ulicy oraz wykona-

no odwodnienie ,

•przebudowano odcinek drogi w

miejscowości Pobiedna,

•przebudowano ulicę Góra „wi-

dok”

•wyremontowano drogę we wsi

Rosocha,

•przebudowano drogę we wsi

Świdrygały,

•przebudowano drogę lokalną

we wsi Pobiedna poprzez ułoże-

nie kostki brukowej,

•przebudowano ulicę Piliczną,

•przebudowano ulice: Czere-

śniową, Wiśniową i Orzechową

(w ww. ulicach wybudowano ka-

nalizację deszczową),

•przebudowano drogę powia-

tową Nowe Miasto nad Pilicą –

Domaniewice,

•wspólnie z Wojewódzkim Za-

rządem Dróg został wykonany

deptak wzdłuż parkanu cmenta-

rza w Nowym Mieście nad Pilicą,

•przebudowano drogę z obu-

stronnymi poboczami z kruszy-

wa w miejscowości Domaniewi-

ce,

•przebudowano drogę z obu-

stronnymi poboczami z kruszy-

wa we wsi Domaniewice (Kolo-

nia),

•przebudowano drogę na osie-

dlu we wsi Żdżary do nr 105,

•przebudowano drogę Bełek –

Świdrygały,

•przebudowaną ulicę Toma-

szowską na osiedlu nr 3,

•przebudowano ulicę Ogrodo-

wą,

•przebudowano ul. Malinową,

Morelową i Orzechową. W ww.

ulicach wybudowano kanalizację

deszczową oraz ułożono kostkę

brukową,

•odnowiono kładkę, która pro-

wadzi nad rzekę Pilica,

•wyremontowano drogę we wsi

Żdżary, wykonano roboty od-

wodnieniowe, przepusty, prze-

budowano i wybudowano nowy

chodnik,

•przebudowano drogę z obu-

stronnymi poboczami w miejsco-

wości Waliska,

•przebudowano drogę wraz z

chodnikiem we wsi Łęgonice,

•przebudowano drogę we wsi

Nowe Łęgonice,

•przebudowano drogę we wsi

Pobiedna,

•przebudowano drogę lokalną

we wsi Żdżary do nr 102A,

•przebudowano drogę lokalną

przy garażach w Nowym Mieście

nad Pilicą,

•przebudowano ulicę Ogrodo-

wą,

•przebudowano ulicę Południo-

wą,

•przebudowano drogę w Doma-

niewicach,

•przebudowano chodniki przy

ulicy Wczasowej,

•przebudowano chodniki przy

ulicy Kolejowej (droga lokalna),

•przebudowano chodnik przy

ulicy Kolejowej (dawna 707),

•przebudowano drogę Gostomia

– Wólka Gostomska.

W latach 2014-2018 w gminie Nowe Miasto nad Pilicą zostało zmodernizowanych,

wyremontowanych i wybudowanych wiele odcinków infrastruktury drogowej:

Kilometry

zmodernizowanych dróg