Previous Page  12 / 12
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 12
Page Background

12

WSPÓŁPRACA

,,Samorząd + Przedsiębiorcy = Rozwój”

Od pierwszych miesięcy naszej kadencji byliśmy pewni, że musimy jak najszybciej rozpocząć żmudny

proces tworzenia możliwie najlepszych warunków dla naszych przedsiębiorców, aby mogli wykorzy-

stać swój potencjał i wszystkie walory Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą.

Rażące zaniedbania poprzedników

uniemożliwiały rozbudowę zakładów

pracy i firm rodzimych.

Zacznijmy od rzeki Pilicy, która od za-

wsze była wykorzystywana w każdej

kampanii.

Jak można było oszukiwać mieszkań-

ców, że będą inwestycje turystycz-

ne skoro nasza Gmina nigdy nie była

dysponentem terenów nadpilicznych.

Dopiero Burmistrz Mariusz Dziuba,

w dniu 10.06.2016 r. podpisał wielo-

letnią umowę użytkowania terenu a

następnie uzyskał stosowne decyzje

i zgody środowiskowe na inwestycje

o powierzchni całkowitej 11,6 ha pod

nazwą ,,Park Nadpiliczny” tak, aby w

okresie letnim tętniła turystyka i mo-

gła być promowana kultura. Miło nam

jest poinformować, że już w 2019 r.

rozpoczną się pierwsze prace.

Na ostatniej sesji 27.09.2018 r. wy-

konaliśmy kolejny krok, co do zmiany

zagospodarowania działek przy Pilicy,

umożliwiając dalsze inwestycje, po-

szerzając oferty turystyczne, gastro-

nomiczne i hotelarskie. Działają już

przecież Dworek nad Pilicą, Bar Pod

Wyciśnięta Cytryną, Łejkówka oraz

szereg gospodarstw agroturystycz-

nych. Takim oczkiem staje się obecnie

budowana Tężnia Solankowa, która

jest dosadnym przykładem realnych

działań, a nie stekiem pustych obiet-

nic ,,laniem wody i odgrzewaniem bar-

dzo starych i spalonych kotletów”

Kolejnym bardzo dużym argumentem

dla przedsiębiorców jest gazyfikacja

Miasta. Rozmowy, które przeprowa-

dził Burmistrz Mariusz Dziuba z Pre-

zesem PGNiG panem Piotrem Woź-

niakiem otwierają szeroko możliwości

na 100% gazyfikacji naszej Gminy.

Należało poważnie zająć się możliwo-

ścią realizacji sieci gazowej (LNG) na

terenie Miasta, aby w kolejnym etapie

włączyć tą sieć do PGNiG.

Mrzonki, którymi karmią nas poprzed-

nicy jakoby coś rozpoczęli tylko nie-

stety nie skończyli można włożyć mię-

dzy ksiązki, podobnie jak ich genialne

pomysły typu Elektrownia Atomowa

na Pilicy w marcu 2010r. link i wielkie

zamieszanie z kolektorami słoneczny-

mi, gdzie ostała się tylko kupa wstydu,

bo tam tzw. propaganda trwała dużo

dłużej i nic z tego nie wyszło.

Gaz ziemny to podstawowe źródło za-

silania, to argument dla przedsiębior-

ców i ich inwestycji. ( Pamiętajmy też o

Wojsku i powstającej olbrzymiej infra-

strukturze na terenie naszego Miasta).

Jestem Państwu zobowiązany przy tej

okazji jeszcze jedno wyjaśnienie, gdyż

świadome działanie naszych przeciw-

ników i przekazywanie kłamliwych

oszczerstw i podłych pomówień się-

gnęło już zenitu.

Na sesji 27.09.2018 r. Rada Miejska

na wniosek jednego z naszych przed-

siębiorców pana Edmunda Pietrzaka

podjęła jednogłośnie (14/0/0) uchwa-

łę o zamianie działek o takiej samej

powierzchni dając w ten sposób moż-

liwość rozbudowy przedsiębiorstwa, a

co za tym idzie większe podatki i za-

trudnienie dla Gminy i mieszkańców a

przy tym powiększenie zabytkowego

parku w Żdżarach.

Przecież nie jest tajemnicą, że Gmina

nie otrzymała w tym roku wniosko-

wanej kwoty 159 786 tys. zł. od Mar-

szałka Województwa Mazowieckiego

pana Adama Struzika (Honorowego

Obywatela Nowego Miasta) na re-

mont i rozbudowę boiska w Żdzarach.

Wmarcu 2018 roku wykonaliśmy pro-

jekt i złożyliśmy wniosek o przyznanie

pomocy finansowej z dotacji celowej

z budżetu województwa mazowiec-

kiego w ramach „Mazowieckiego In-

strumentu Wsparcia Infrastruktury

Sportowej MAZOWSZE 2018” na

realizacje zadania pn. „ Przebudowa

terenu sportowego – wymiana na-

wierzchni boiska na bezpieczną oraz

wyposażenie w małą architekturę w

Żdżarach, gmina Nowe Miasto nad Pi-

licą”. Koszt całej inwestycji to 214 606

zł. Burmistrz chciał w ten sposób po-

prawić warunki uczących się tam dzie-

ci i młodzieży. Niestety wniosek został

rozpatrzony odmownie.

Właściciel firmy Ditta-Seria przy okazji

zamiany działek dodatkowo na piśmie

zadeklarował wsparcie dla gminnych

inwestycji w kwocie 200 000 tys. zł.

W dniu 2 października 2018 r. w

szkole w Żdżarach odbyło się spo-

tkanie burmistrza Mariusza Dziuby,

Przewodniczącej Komisji Oświatowo-

-Społecznej Iwony Lepy oraz moim

udziale z rodzicami i nauczycielami na

którym to omawiano przedmiotową

zamianę. Atmosfera spotkania była

dosyć napięta. Myślę jednak, że wielu

obecnych ma zdecydowanie większą

wiedzę i jasność co do dobrych pla-

nów samorządu względem szkoły w

Żdżarach.

Mimo braku wspomnianego dofinan-

sowania z Urzędu Marszałkowskiego

boisko wielofunkcyjne przy szkole zo-

stanie wybudowane w pierwszej poło-

wie 2019 r. tak jak obiecał burmistrz

ku zadowoleniu dzieci i rodziców.

Rozmawiając z rodzicami i niektórymi

nauczycielami doszliśmy do wniosku,

że właściwym ze strony gminy byłoby

zaproszenie pani dyrektor Marzanny

Olborskiej na posiedzenie komisji w

dniu 25.09.2018 r. aby uniknąć nie-

porozumień. Za to, że się tak nie stało

chcę w tym miejscu przeprosić.

Należy też wspomnieć z pełną sta-

nowczością, że próby zastraszania i

okłamywania lokalnej społeczności,

co do przyszłości szkoły są bezpraw-

ne i bezpodstawne. Są problemem

wywołanym na potrzeby kampanii

wyborczej przez tych, którzy decyzja

naszych mieszkańców zostali odsu-

nięci od władzy 4 lata temu. Wynika

z tego, że tak naprawdę dla osób tych

przyszłość szkoły jej właściwy rozwój

oraz spokój dzieci i rodziców nie jest

tak ważna jak interes polityczny i chęć

powrotu do władzy samorządowej bez

względu na to, jakie będą tego koszty.

Inwestujemy w bezpieczeństwo

W dniu 28 września 2018 roku odbyło się przekazanie jednostkom OSP z terenu naszej gminy sprzętu ra-

towniczo-gaśniczego zakupionego w ramach dotacji z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego

Rolników na łączną kwotę 55 000 zł.

. Środki udało się pozyskać dzię-

ki ogromnemu zaangażowaniu

burmistrza Mariusza Dziuby oraz

przedstawicieli OSP z terenu na-

szej gminy panu Jackowi Chrobo-

kowi – Komendantowi Miejsko

Gminnemu OSP oraz panu Tade-

uszowi Klatce – Prezesowi Zarzą-

du OSP na terenie gminy Nowe

Miasto nad Pilicą.

W ramach dotacji zakupiono:

- węża W25 - 6 szt.,

- węża W110 - 2 szt.,

- węża W52 - 2 szt.,

- prądownicę turbo 25 - 1 szt.,

- deskę ortopedyczną - 3 szt.,

- szyny Kramera - 2 szt.,

- zestaw ratownictwa medyczne-

go PSP-R1 - 3 komplety,

- kołnierz ortopedyczny - 6 szt.,

- drabinę D-10W - 1 szt.,

- motopompę szlamową GCBHT

1410067 - 1 szt.,

- węża ssawnego W75 - 1 szt.,

- przełącznik 52/25 - 1 szt.,

- motopompę pływającą Honda

GXV160

- 1 szt.,

- torbę medyczną R0 - 1 szt.,

- ubranie specjalne NOMEX

- 8 kompletów,

- nosze płachtowe - 1 szt.,

- motopompę pływającą Niagara

GJABH1362481 – 1 szt.,

- smoka ssawnego płaskiego

- 1 szt.

Ponadto zostały zrealizowane na-

stępujące inwestycje:

- wyremontowano strażnicę OSP

w Rososze za kwotę 12 898,00

zł (6 4449 zł z MSWiA i 6 449 zł

Gmina Nowe Miasto nad Pilicą),

- wymieniono wrota garażowe w

budynku OSP w Żdżarach za kwo-

tę 20 000 zł (środki pochodziły z

Komendy Głównej Państwowej

Straży Pożarnej),

- Zakupiono sprzęt ratowniczo-

gaśniczy dla jednostek OSP z te-

renu naszej gminy za kwotę 32

749,50 zł. Środki pochodzą z Fun-

duszu Ministerstwa Sprawiedli-

wości.