Previous Page  11 / 12 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 12 Next Page
Page Background

11

FAKTY

Zarobki włodarzy

Miasta i Gminy Nowe

Miasto nad Pilicą

Szanowni Państwo, w związku z pomówieniami dotyczącymi zarobków burmistrza Mariusza Dziu-

by poniżej przedstawiamy zestawienie wynagrodzeń za pracę w tej kadencji oraz poprzedniej.

Mariusz Dziuba

– kwota wynagro-

dzenia brutto

10 942,00 zł

(wrze-

sień 2018 r.)

Barbara Gąsiorowska

– kwota

wynagrodzenia brutto

11 710,74

(październik 2014 r.).

Warto również wspomnieć o wy-

nagrodzeniu pana

Krzysztofa Fik-

sa

– asystenta pani Gąsiorowskiej,

które wynosiło

2 520 zł

brutto

(październik 2014 r.). Co przez

okres pełnienia tej funkcji daje

kwotę brutto

147 168,86 zł, która

została pokryta z budżetu naszej

gminy.

Jak widzimy, mimo sporego upły-

wu czasu wynagrodzenie obecne-

go burmistrza jest niższe niż po-

przedniej pani burmistrz Barbary

Gąsiorowskiej. Obecny burmistrz

nie korzysta z pomocy asystenta

czy zastępcy. Tym samym gmina

nie ponosi dodatkowych kosztów.

Tak pracowali radni

wVII kadencji

Na dzień 2 października 2018 r., w latach

2014 – 2018 odbyło się 51 sesji Rady Miej-

skiej w Nowym Mieście nad Pilicą. Poniżej

przedstawiamy Państwu liczbę nieobecno-

ści radnych na sesjach Rady Miejskiej oraz

miesięczną kwotę diety.

1.Czesław Lewecki

23 nieobecności;

496,57 zł diety;

2.Iwona Lepa

7 nieobecności;

630,77 zł diety;

3.Dariusz Dziuba

5 nieobecności;

563,67 zł diety;

4.Mariusz Fandrych

5 nieobecności;

496,57 zł diety;

5.Karolina Kącka

3 nieobecności;

496,57 zł diety;

6.Tadeusz Jędryka

3 nieobecności;

563,67 zł diety;

7.Dariusz Dziurowicz

2 nieobecności;

630,77 zł diety;

8.Mirosław Bors

1 nieobecność;

496,57 zł diety;

9.Stanisław Dobrodziej

1 nieobecność; 563,67 zł diety;

10.Bartosz Gulina

1 nieobecność; 630,77 zł diety;

11.Kazimierz Tomczyk

1 nieobecność; 496,57 zł diety;

12.Sebastian Stolarek

1 nieobecność; 496,57 zł diety; (uzupełnił skład rady);

13.Jacek Bors

0 nieobecności;

496,57 zł diety;

14.Elżbieta Zaraś

0 nieobecności;

630,77 zł diety;

15.Tomasz Pietrucha

0 nieobecności;

1 342,07 zł diety.

Biuro Rady Miejskie

j

Szanowni Państwo,

„Naród, który nie szanuje swej

przeszłości nie zasługuje na szacu-

nek teraźniejszości i nie ma prawa

do przyszłości” – to słowa Mar-

szałka Józefa Piłsudskiego. Taką

maksymą kierował się również sa-

morząd tej kadencji czyniąc stara-

nia aby miejsca, symbole naszych

patriotycznych dokonań były od-

powiednio upamiętnione na tere-

nie naszej gminy.

W pierwszym roku naszej kaden-

cji została ufundowana płyta pa-

miątkowa poświęcona wszystkim

poległym na terenie naszej ziemi

w czasie drugiej wojny światowej.

Na płycie pojawił się napis, który

zaakceptowały środowiska kom-

batanckie. Napis łączy wszystkich

i mówi o wszystkich poległych bez

względu na religię, przynależność

narodową czy przekonania.

W 2016 roku obchodziliśmy 350

rocznicę Ugody pomiędzy królem

Janem Kazimierzem

a księciem Lubomirskim. Ugoda

była wielkim wydarzeniem w dzie-

jach Polski a działo się to tuż obok

Nowego Miasta na Górce Zgody

gdzie stanął obelisk upamiętniają-

cy tamto wydarzenie.

Na naszym cmentarzu parafialnym

udało się ekshumować i pocho-

wać godnie z honorami żołnierzy

kompanii wrześniowej 1939. Ci,

którzy byli na śmietniku historii

byli też pochowani obok śmietnika

a ich mogiły podobnie wyglądały.

Społeczeństwo Nowego Miasta

na czele

z „Przyjaciółmi Nowego Miasta” i

samorządem ufundowało żołnie-

rzom piękny pomnik mogiłę, od-

słonięty w trakcie równie podnio-

słej uroczystości.

Miesiąc temu odsłoniliśmy piękny

kamień symbol 100-lecia odzy-

skania niepodległości. Stanął obok

tego, który tak o tej niepodległości

marzył lecz jej nie doczekał - obok

naszego patrona miasta O. H. Koź-

mińskiego. Szumiał tam będzie

również posadzony przez burmi-

strza, dziekana i marszałka Senatu

RP dąb niepodległości.

Spinając jakby klamrą działania na-

szego samorządu byliśmy świad-

kami wzruszającej uroczystości

odsłonięcia tablicy poświęconej

lotnikom dęblińskiej „Szkoły Or-

ląt” i Oficerskiej Szkoły Lotniczej

w Radomiu, którzy zginęli w ka-

tastrofach lotniczych pod nowo-

miejskim niebem pełniąc służbę w

powietrzu oraz tym, którzy stacjo-

nowali w Nowym Mieście nad Pili-

cą w latach 1954 – 2000 kształcąc

tu i szkoląc w powietrzu podcho-

rążych, kadetów i studentów za-

granicznych. Tablica ta mówi o

najnowszej historii naszej „małej

ojczyzny”,

o historii której świadkowie są

jeszcze z nami i którzy będą ją

tworzyć na nowo razem

z wojskiem tu w Nowym Mieście.

Wszystkie te miejsca będą godnie

honorowane w trakcie świat pań-

stwowych. Będą przypominać po-

tomnym o wielkich wydarzeniach

na naszej ziemi oraz o tym, że ta

pamięć musi być przekazywana

kolejnym pokoleniom. To nasz pa-

triotyczny obowiązek.

Mariusz Dziuba

Burmistrz Miasta i Gminy

Nowe Miasto nad Pilicą