Previous Page  10 / 12 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 12 Next Page
Page Background

10

INWESTYCJE

Świetlice wiejskie

Obecne władze samorządowe przywiązują dużą wagę do remon-

tów i doposażenia świetlic wiejskich.

Do końca 2014 roku w pełni funk-

cjonującą świetlicą na terenie na-

szej gminy była jedynie świetlica

w Żdżarach, choć też zaniedba-

na. Stan pozostałych pozostawiał

wiele do życzenia. Wszystkie wy-

magały gruntownych remontów,

nie posiadały zaplecza kuchenne-

go i w większości nie było w nich

łazienek a świetlica w Rudkach

groziła zawaleniem. Obecnie są to

w pełni funkcjonalne obiekty po-

zwalające na organizację spotkań

mieszkańców i integrację lokalnej

społeczności.

W ostatnim czasie, dzięki Stowa-

rzyszeniu Aktywni dla Nowego

Miasta, udało się pozyskać środki

na dalsze modernizacje świetlic

wiejskichw ramach Programu Roz-

woju Obszarów Wiejskich na lata

2014-2020 - zadanie pn. „Akty-

wizacja i integracja mieszkańców

z terenu Gminy Nowe Miasto nad

Pilicą poprzez remont i doposaże-

nie świetlic wiejskich w Bielinach,

Domaniewicach, Jankowicach, Ro-

kitnicy i Rososze”. W ramach pozy-

skanych środków są wykonywane

następujące przedsięwzięcia:

Bieliny

– wymieniono posadzkę

(położono płytki),

Domaniewice

– zakupiono wy-

posażenie – krzesła oraz stoły,

Jankowice

– zakupiono wypo-

sażenie kuchni – szafki kuchenne,

kran, okap oraz kuchnię elektrycz-

ną z piekarnikiem,

Rokitnica

– zainstalowano komi-

nek opalany drewnem,

Rosocha

– wymieniono stolarkę

(drzwi i okna) oraz wymieniono

posadzkę (położono płytki).

Wartość inwestycji to 43 083 zł

brutto (100% dofinansowania).

Poniżej przypominamy inwesty-

cje, które zostały przeprowadzone

w świetlicach wiejskich w naszej

gminie w latach 2014 – 2018:

Bieliny

- Rozbudowano budynek

komunalny (wartość realizacji: 69

000 zł), następnie w ramach pie-

niędzy z Funduszu sołeckiego do-

posażono budynek, przygotowano

zaplecze kuchenne z wyposaże-

niem, zakupiono stoły oraz wyko-

nano kanalizację. W tym budynku

również został zamontowany duży

pojemnik na nieczystości tzw.

szambo. W trakcie realizacji jest

wymiana podłogi.

•Domaniewice

- wyposażono bu-

dynek komunalny w zaplecze ku-

chenne oraz rozpoczęto remont

świetlicy wiejskiej (wartość zaku-

pionych mebli: 4 190 zł). W ra-

mach pieniędzy z Funduszu sołec-

kiego w świetlicy głównej została

wykonana posadzka. Obecnie

trwa wymiana posadzki w drugim

pomieszczeniu.

•Jankowice

- przy współfinan-

sowaniu przez Radę Sołecką czę-

ściowo wyremontowano świetlicę

wiejską. Odnowiono pomieszcze-

nie główne, łazienkę, częściowo

kuchnię, zrobiono nową posadzkę.

Wykonano także instalację elek-

tryczną a od frontu budynek zo-

stał pomalowany. Wybudowano

od podstaw taras z kostki bruko-

wej. W ramach remontu wykona-

no również nową kanalizację bu-

dynku, zakupiono i zamontowano

pojemnik na nieczystości. Wiele

tych prac udało się wykonać przy

dużym zaangażowaniu straży jak

również mieszkańców.

Rokitnica

- wymieniono okna, w

trakcie realizacji jest wymiana po-

sadzki w korytarzu głównym.

Godzimierz

- przekazano środki

na remont świetlicy (ułożenie tera-

koty, malowanie ścian itp.)

Rosocha

- wykonano termomo-

dernizację oraz remont budynku

świetlicy przy OSP. Wybudowano

łazienki przy świetlicy i nową in-

stalację kanalizacyjną. Niebawem

przystąpimy do remontu kuchni i

korytarza – już pozyskaliśmy środ-

ki na ten cel.

•Rudki

- zakupiono budynek po

byłym sklepie „GS” wraz z tere-

nem przyległym, który został upo-

rządkowany i wyrównany. Wy-

karczowano drzewa i nawieziono

kruszywo pod przyszły parking.

Budynek został całkowicie wyre-

montowany, tzn. wydzielono w

nim zaplecze socjalne, łazienkę

oraz salę świetlicy. We wszystkich

pomieszczeniach wykonano nową

instalację elektryczną a podłogi i

łazienka zostały wyłożone glazurą.

Z Funduszu sołeckiego zakupio-

no wyposażenie kuchenne i stoły

oraz krzesła.