Background Image
 1 / 16 Next Page
Information
Show Menu
1 / 16 Next Page
Page Background

NOWE MIASTO

NAD PILICĄ

Nasza „mała ojczyzna”

Inwestycje zrealizowane w latach 2014-2018

Drodzy Mieszkańcy Gminy

Nowe Miasto nad Pilicą!

Pragnę podzielić się z

Wami tym co udało nam

się wykonać w minionej ka-

dencji dla Nas wszystkich,

dla naszej „małej ojczy-

zny”. Wiele z tych przed-

sięwzięć

realizowaliśmy

razem więc śmiało można

powiedzieć, że jesteście

Państwo współtwórcami

tego co udało się doko-

nać. Wspieraliście mnie na

każdym kroku. W czasie

rozmów czułem od Was

ciepło i wsparcie co da-

wało mi bodziec do pracy.

Dziękowaliście za zmianę

stylu zarządzania Gminą,

za otwartość na problemy

wszystkich mieszkańców.

Za to, że nie dzieliłem Was

na swoich i nie swoich, po-

nieważ doceniałem war-

tość każdego mieszkańca,

również tego, który miał

inne zdanie ale potrafił się

do tego przyznać w szcze-

rej rozmowie ze mną. Do-

cenialiście to że potrafili-

śmy rozmawiać z radnymi

z opozycji, że nie wyrzuca-

liśmy z pracy a wręcz prze-

ciwnie, a burmistrz potrafił

współpracować z komen-

dantem Policji, Straży, dy-

rektorami różnych instytu-

cji i nie kierował spraw do

sądu. Pracowników trakto-

wałem sprawiedliwie. Nie

stosowałem mobbingu jak

zdarzyło się to w poprzed-

niej kadencji. Taka atmos-

fera buduje i pozwala dużo

zdziałać.

Czy spełniliśmy państwa

oczekiwania oceńcie sami.

Oto przed wami obszer-

ny materiał z realizacji

naszych działań. Są one

pogrupowane, wszystkie

ważne dla nas mieszkań-

ców i z wszystkich jeste-

śmy dumni.

Wiele zadań zaplanowa-

liśmy, zaprojektowaliśmy,

złożyliśmy wnioski i bę-

dziemy je realizować w

kolejnych latach jeżeli po-

nownie nam zaufacie.

Czy chcemy się czymś po-

chwalić?

Na pewno z wielu działań

jesteśmy dumni bo udało

nam się dokonać rzeczy o

których nikt wcześniej na-

wet nie myślał jak np.:

- ponowne sprowadzenie

wojska do Nowego Miasta

nad Pilicą,

- gazyfikacja Nowego Mia-

sta nad Pilicą,

- utworzenie funduszu so-

łeckiego a od tego roku

również budżetu obywa-

telskiego,

- budowa placów zabaw na

wsiach i boisk piłkarskich,

- rozbudowa infrastruk-

tury sportowej w Nowym

Mieście (boisko wielofunk-

cyjne, skatepark, siłownia,

budynek sportowy, rozbu-

dowa stadionu),

- przejęcie i prowadzenie

liceum,

- utworzenie drugiej szko-

ły podstawowej na wnioski

mieszkańców,

- prace nad nowym stu-

dium i planem zagospoda-

rowania przestrzennego,

- utworzenie żłobka i domu

kultury,

- bezpłatne porady prawne

dla mieszkańców,

- infrastruktura drogowa

i przebudowa chodników

zarówno w mieście jak i na

wsiach,

- rozpoczęcie procesu ska-

nalizowania miasta,

- ponowne uruchomienie

dworca autobusowego.

W biuletynie zobaczycie

Państwo również inwe-

stycje i projekty które za-

czniemy realizować jesz-

cze w tej kadencji a które

będą kontynuowane jak

np. cały wielki projekt tu-

rystyczny nad Pilicą, mia-

steczko drogowe, tężnia

czy boisko wielofunkcyjne

w Żdżarach.

W tej gazecie nie chwalimy

się wszystkimi projektami,

które chcemy realizować,

jak: mieszkanie plus, bu-

dowa zakładu na terenie

strefy ekonomicznej, roz-

budowa targowiska.

Pomysłów mamy bardzo

dużo. Za pomoc w ich re-

alizacji dziękuję wszystkim

zwłaszcza parlamentarzy-

stom. Lista nazwisk jest

długa, a otwiera ją Marsza-

łek Senatu RP Stanisław

Karczewski. O pozostałych

nazwiskach przeczytacie

Państwo w dalszej części

gazety.

Dziękuję wszystkim rad-

nym,

szczególnie

tym

którzy utworzyli stowa-

rzyszenie „aktywni dla No-

wego Miasta” za codzienne

wsparcie. Dziękuję sołty-

som i przewodniczącym

rad osiedli, księżom, sio-

strom i dyrektorom insty-

tucji. Dziękuję Wam drodzy

Mieszkańcy za te 4 lata bo

Wy i Wasze prośby byliście

dla mnie najważniejsi i by-

liście największym bodź-

cem do działania. Razem

na pewno zrobiliśmy dużo

a możemy jeszcze więcej.

Tym wszystkim naszym

działaniom przygląda się

z placu błogosławiony

Honorat wspierający nas

w działaniach, powiernik

naszych próśb i nasz orę-

downik. Z taki patronem

odważnie patrzymy w

przyszłość.

Z poważaniem

Mariusz Dziuba

Burmistrz Miasta i Gminy

Nowe Miasto nad Pilicą

www.nowemiasto.pl/

e-mail:

nowemiasto@nowemiasto.pl

Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą

Pl. O. H. Koźmińskiego 1/2 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą

Informator Gminy Nowe Miasto nad Pilicą, Nr 1/2018